Termin rekrutacji

Termin rekrutacji

Termin rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI

od 13 maja do 17 czerwca 2024r.

  • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 21 czerwca do 5 lipca 2024r.

  • termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminy ósmoklasisty

do 11 lipca 2024r.

  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 lipca 2024r.

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 13 lipca do 16 lipca 2024r.

  • przeprowadzanie badania lekarskiego kandydatów z listy zakwalifikowanych przez NZOZ „Ubezpieczalnia” s.c. ul. Bielska 37, Cieszyn.

od 12 lipca do 18 lipca 2024r.

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

19 lipca 2024r.

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego. O przyjęciu decyduje Dyrektor szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).