Termin rekrutacji

  • Termin rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI

od 16 maja do 20 czerwca 2022r.

  • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 24 czerwca do 13 lipca 2022r.

  • termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminy ósmoklasisty

13 lipca 2022r.

  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

20 lipca 2022r.

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 26 lipca do 27 lipca 2022r.

  • przeprowadzanie badania lekarskiego kandydatów z listy zakwalifikowanych przez NZOZ „Ubezpieczalnia” s.c. ul. Bielska 37, Cieszyn.

od 21 lipca do 28 lipca 2022r.

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu **

29 lipca 2022r.

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00postępowaniu rekrutacyjnym albo do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. W takim przypadku rodzice tych kandydatów powinni przedłożyć dokument do 23 września 2022 r.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu