Oferta szkoły

  • Oferta szkoły

Szkoła Policealna nr 2

Technik administracji - 20 miejsc

Planuje się otworzyć Branżową szkołę II stopnia w zawodzie:

Technik handlowiec 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Termin składania dokumentów przez kandydatów na pierwszy semestr:

od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020r.

 

Termin rekrutacji na pierwszy semestr:

od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020r. godz 1500.

termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 11 sierpnia 2020r. godz 1500.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy).

12 sierpnia 2020r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020r.

wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. 1500.

potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej.

19 sierpnia 2020r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  • rekrutacja uzupełniająca

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Plik do pobrania:

podanie do szkoły policealnej

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu