IT w turystyce i w reklamie Erasmus+ 2017 część 2.

 • IT w turystyce i w reklamie Erasmus+ 2017 część 2.

Informujemy, że w najbliższą środę tj. 4 stycznia na przerwie o godz. 14.05 w sali 93 odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczniów klasy 2TU, 2RA, 2RH, 2TA, którzy chcą uczestniczyć w projekcie "IT w turystyce i w reklamie na wymiar europejskich standardów jakości".  Głównym celem spotkania będzie udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania, powstałe podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego oraz opisanie planowanej rozmowy kwalifikacyjnej  z języka angielskiego, która odbędzie się 9 stycznia br. Szczegółowy jej harmonogram zostanie również umieszczony na stronie internetowej szkoły. Na spotkanie zapraszamy również wychowawców wyżej wymienionych klas.

Koordynatorzy: J. Mojeścik, A. Gacoń

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Erasmus+ pt. „IT w turystyce i w reklamie na wymiar europejskich standardów jakości”

 

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie pt. IT w turystyce i w reklamie na wymiar europejskich standardów jakości” w programie ERASMUS+.

2. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

3. Projekt jest realizowany w terminie 30.12.2016-29.12.2017.

4. Głównym celem projektu jest: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum poprzez udział w zagranicznym stażu zawodowym.

5. Szczegółowymi celami projektu są:

- organizowanie, projektowanie środków reklamowych oraz prowadzenie kampanii przy wykorzystaniu IT,

- analizowanie działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży informatycznej, reklamowej i turystycznej,

- skonfrontowanie swoich umiejętności personalnych i zawodowych w szerszym kontekście międzynarodowym,

- zmotywowanie do pilniejszej nauki języków: angielskiego i hiszpańskiego oraz doskonalenie aktywnych sprawności językowych

w tym języka zawodowego,

- poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami oferującymi możliwości kształcenia,

- wzrost samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania,

- podniesienie samooceny i radzenie sobie ze stresem,

- umiejętność współpracy w zespole,

- kształtowanie postaw takich jak rzetelność, sumienność, odpowiedzialność wobec powierzonych zadań,

- poznanie kultury i zwyczajów panujących w Hiszpanii.

6. Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich technikum organizacji reklamy, obsługi turystycznej i informatycznego.

7. Projekt obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe i merytoryczne, staż w Hiszpanii oraz ewaluację i upowszechnienie rezultatów projektu.

8. Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu Erasmus+.

 

II. Obowiązki uczestników

1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach przygotowania kulturowego, językowego i merytorycznego, podpisywania list obecności podczas zajęć, przystępowania do sprawdzenia umiejętności językowych,

 2. pełnego i aktywnego udziału w stażu,

 3. przestrzegania regulaminu miejsca odbywania stażu oraz miejsca zakwaterowania podczas pobytu w Hiszpanii,

 1. udziału w ewaluacji i upowszechnianiu wyników projektu,

 2. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,

 3. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania,

 4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych uczestnika projektu - dane osobowe będą przetwarzane przez realizatora projektu wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu.

2. Udzielenia wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:

1. zmiany miejsca przez uczestnika / uczestniczkę nauki,

2. rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,

3. niewypełniania przez uczestnika obowiązków określonych w niniejszym regulaminie.

 

III. Rekrutacja

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w miesiącu styczniu 2017 roku dla obu grup.

Rekrutacja odbywać się będzie w zgodzie z polityką równych szans, w tym równości płci. W wyniku procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 16 uczestników projektu + 2 osoby rezerwowe - dla jednej z grup.

2. Zainteresowane osoby powinny złożyć formularz rekrutacyjny wg załączonego wzoru w terminie do dnia 05.01.2017, do godz. 12.00 w sekretariacie ZSEG w Cieszynie.

3. Formularze będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.

4. Ocena formalna wniosków o udział w projekcie zostanie dokonana przez koordynatorów projektu do dnia 09.01.2017.

  1. sprawdzenie kompletności dokumentacji (złożenie formularza rekrutacyjnego, udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania w nim zawarte),

  2. sprawdzenie terminu złożenia aplikacji.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: wychowawcy, nauczyciel przedmiotów zawodowych, osoba odpowiedzialna za kontakt z Krajową Agencją Programu oraz dyrekcja.

6. Ocena wniosków o udział zostanie dokonana w terminie do dnia 10.01.2017, na podstawie analizy formularzy oraz załączników zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. Dotychczasowe osiągnięcia ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych,

  2. Średnia ocen z ogółu przedmiotów zawodowych,

  3. Znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego),

  4. Zachowanie, kultura osobista, reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach.

Rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego odbędzie się dnia 09.01.2017.

Komisja Rekrutacyjna na podstawie powyższych kryteriów dokona kwalifikacji uczestników, następnie sporządzi listę zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową.

Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem Protokołu z rekrutacji.

7. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do dnia 11.01.2017, na tablicy ogłoszeń na I p. oraz na stronie internetowej szkoły.

Informacje o wynikach naboru zostaną przekazane każdej zainteresowanej osobie indywidualnie, do wszystkich jednostek organizacyjnych zostanie przesłana lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa i informacja o liczbie osób ubiegających się o udział w projekcie.

Pierwsze spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu odbędzie się dnia 13.01.2017.

Od ogłoszonych wyników rekrutacji istnieje procedura odwoławcza. Odwołać można się w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych do projektu. Odwołanie należy złożyć u Pani Dyrektor ZSEG w Cieszynie.

Pełna dokumentacja projektu będzie się znajdować w dokumentacji szkolnej.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2016 r.

i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Koordynatora Projektu.

 

 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach programu Erasmus+

Formularz rekrutacyjny dla uczestnika projektu "IT w turystyce i w reklamie na wymiar europejskich standardów jakości” w ramach ERASMUS+

Dane osobowe:

Pierwsze imię..........................................................................................................

Drugie imię..............................................................................................................

Nazwisko:................................................................................................................

Data urodzenia:........................................................................................................

PESEL: ...................................................................................................................

Seria i nr dowodu osobistego …......... ….............................................................

Adres: .....................................................................................................................

Imiona i nazwisko ojca............................................................................................

Imiona i nazwisko matki.........................................................................................

Adres rodziców:. .....................................................................................................

Numer telefonu rodziców: matka ..............................ojciec....................................

Numer telefonu ankietera.......................................................................................

e-mail: .....................................................................................................................

Osiągnięcia:

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych

i języka obcego zawodowego

 

Ocena z zachowania

 

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim

 

Udział w konkursach, projektach zawodowych etc.:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

............................................ ..........................................

podpis wychowawcy podpis ucznia

Deklaruję udział w następujących obszarach dokumentowania, promowania i upowszechniania rezultatów projektu?

Typ działania

Tak

Współorganizacja telemostu Hiszpania- Polska

 

Dokumentowanie przebiegu stażu (kręcenie filmu, fotografowanie, tworzenie artykułów)

 

Prowadzenie FB projektu (redagowanie tekstów, dodawanie materiałów)

 

Montaż i produkcja filmu dokumentującego staż

 

Udział w szkoleniach, spotkaniach prezentujących staż

 

Udział w targach edukacyjnych dla gimnazjalistów

 

Udzielanie wywiadów dla mediów

 

Kryteria dodatkowe:

Zaznacz zdania, które Cię dotyczą:

 • Pochodzę z rodziny niepełnej

 • Pochodzę z rodziny wielodzietnej

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzebnie zbędnych do realizacji projektu ERASMUS+ (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu ERASMUS+ (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

…….……………………………                                                ……………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                   data i podpis ucznia

 

 

 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach programu Erasmus+

 

UWAGA: Wzór formularza rekrutacyjnego dostępny będzie również do pobrania w sekretariacie

Koordynatorzy projektu: Jolanta Mojeścik, Agata Gacoń

Przypominamy, że 30 grudnia br. rozpoczyna się projekt  pt.: "IT w turystyce i w reklamie na wymiar europejskich standardów jakości",  w ramach którego uczniowie klas drugich z  kierunków: TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY oraz TECHNIK USŁUG TURYSTYCZNYCH odbędą w maju i we wrześniu 2017 roku staż zawodowy w hiszpańskich firmach.

Zainteresowani uczniowie już wkrótce moga zapoznać się z regulaminem rekrutacji i pobrać formularz rekrutacyjny  w zakładce projektu na szkolnej stronie internetowej.

Projekt  finansowany jest ze środków Unii Europejskiej,

Koordynatorzy projektu: Jolanta Mojeścik, Agata Gacoń

Zapraszamy uczniów klas drugich Technikum obsługi turystycznej, Technikum informatycznego i Technikum organizacji reklamy
    w dniu 14.11.2016 (poniedziałek) o godz.13.05 s. 84 na spotkanie informacyjne dotyczące praktyk zawodowych w Hiszpanii
    (maj/wrzesień 2017), w ramach Programu Erasmus+ pt. "IT w turystyce i w reklamie na wymiar europejskich standardów jakości".
 
    Projekt finansowy ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Erasmus+
 
    Koordynatorzy: A. Gacoń, J. Mojeścik

Mamy przyjemność poinformować, że został zatwierdzony nasz wniosek projektu   "IT w turystyce i w reklamie na wymiar europejskich standardów jakości" w ramach Programu Erasmus +.  Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja nastąpi w terminie 30.12.2016 - 29.12.2017. W ramach projektu zostaną zorganizowane i przeprowadzone 2-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w hiszpańskich firmach w Cordobie i Granadzie dla kierunków: TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, TECHNIK USŁUG TURYSTYCZNYCH. Regulamin rekrutacji do powyższego projektu ukaże się na stronie szkoły. Już dzisiaj zachęcamy uczniów do aktywnego udziału w działaniach szkolnych i pozaszkolnych, zdobywania bardzo dobrych ocen i punktów z zachowania, gdyż jest to ważne kryterium w rekrutacji!

Koordynatorzy projektu: A. Gacoń, J. Mojeścik

 

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu