godlo

 

kir

 

KURS JĘZYKA CZESKIEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU INTERREG

W dniu dzisiejszym – 8 marca 2017r. rozpoczyna się cykl zajęć językowych - kurs języka czeskiego dla uczestników projektu INTERREG p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“.
Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych (od marca do października br.) dla każdej z trzech grup uczestników i będzie odbywać się w sali 60 na pierwszym piętrze.
Proszę zapoznać się z podziałem na poszczególne grupy i przybyć punktualnie na zajęcia zgodnie z poniższym harmonogramem:

- grupa 1 – środa – 8.03.2017, godz.: 14:50-16:25,
- grupa 2 – czwartek – 9.03.2017, godz.: 15:00-16:35,
- grupa 3 – piątek – 10.03.2017, godz.: 15:15-16:50.

Tak mluvte česky!

(opublikowano: 08.03.2017)

logo cz pl eulogo euroregion śc

 

 


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński –
Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

WYNIKI NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU INTERREG

flagi pl czZgodnie z regulaminem rekrutacji uczestników projektu p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“ komisja rekrutacyjna zakończyła w dniu 2 marca 2017r. nabór do projektu oraz ustaliła listę podstawową i rezerwową uczestników (patrz: lista uczestników INTERREG - ZSEG).
Listę podstawową stanowi 21 uczniów z klas: 2EA, 2TU, 3EA i 2TA, zaś listę rezerwową – 3 uczniów z klas: 3EA i 2EA.

Zakwalifikowani uczniowie zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z realizacją projektu: spotkaniach informacyjnych i roboczych, kursie języka czeskiego, warsztatach zawodowych, targach firm symulacyjnych, wycieczkach naukowych, a także działaniach popularyzujących rezultaty projektu w środowisku szkolnym i lokalnym.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu dzisiejszym (piątek) - 3 marca 2017r. o godz. 14:05 w sali 321 odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla uczestników projektu.
Obecność wszystkich uczniów z listy podstawowej i rezerwowej jest - ze względu na kwestie formalne związane z realizacją projektu - obowiązkowa. Serdecznie zapraszamy!

w imieniu komisji rekrutacyjnej:
Aleksandra Pilorz – koordynator projektu
(opublikowano: 03.03.2017)

logo cz pl eulogo euroregion śc

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A
Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Śląsk Cieszyński –
Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

REKRUTACJA DO PROJEKTU "AKTYWNY ABSOLWENT NOWOCZESNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ"

logo euroregion ścW związku z zakwalifikowaniem projektu naszej szkoły p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“ (CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_010/0000619) do dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie – p. Lilianna Zemła ogłosiła podczas spotkania informacyjnego w dniu dzisiejszym - 22 lutego 2017r. rozpoczęcie naboru uczestników do w/w projektu.

Projekt będzie realizowany przez naszą szkołę we współpracy z Obchodní akademie z Czeskiego Cieszyna, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżet państwa.

Celami projektu są:
- poszerzenie kompetencji językowych poprzez naukę języka czeskiego,
- doskonalenie kompetencji zawodowych, międzykulturowych, osobistych i społecznych poprzez działania projektowe (spotkania robocze, warsztaty zawodowe, targi firm symulacyjnych i wycieczki naukowe do wybranych przedsiębiorstw),
- zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń z czeskim partnerem w celu dostosowania programów nauczania do potrzeb transgranicznego rynku pracy,
- poprawa mobilności przyszłych absolwentów na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas drugich Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie kształcących się w zawodach: technik ekonomista i technik obsługi turystycznej, spełniających wymogi formalne i kryteria określone w Regulaminie rekrutacji uczestników i udziału w projekcie  (pobierz: regulamin rekrutacji INTERREG - ZSEG Cieszyn).
O udział w projekcie mogą ubiegać się także uczniowie klas drugich i trzecich Technikum nr 2 naszego Zespołu Szkół kształcący się w dowolnym zawodzie, jednak ze względu na tematykę i termin realizacji w/w projektu ich aplikacje będą rozpatrywane w drugiej kolejności i w miarę wolnych miejsc.

Zasady rekrutacji:
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie, składają do 28 lutego 2017r. (wtorek) do godz. 14:00 w sekretariacie szkoły wypełniony FORMULARZ APLIKACYJNY wraz z pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych na udział w projekcie (pobierz: formularz aplikacyjny INTERREG - ZSEG Cieszyn) – dostępny również w sekretariacie szkoły, u koordynatora projektu – p. Aleksandry Pilorz (gabinet języków obcych - 320) oraz administratora projektu – p. Aliny Bireckiej (kierownik szkolenia praktycznego).

O wyborze uczestników projektu decydować będą następujące kryteria:
1) wyniki w nauce za I semestr r. szk. 2016/2017,
2) ocena z zachowania,
3) udział w konkursach, projektach zawodowych i innych działaniach szkolnych,
4) czynniki pozaszkolne (w tym: wspieranie uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych),
5) inne osiągnięcia uczniów – w tym: aktywność pozaszkolna i rozwijanie zainteresowań (wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa lub zaświadczenie instytucji / opiekuna / organizatora danej aktywności).
Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze 21 osób z największą ilością punktów i dodatkowo 3 uczniów z kolejną, mniejszą ilością punktów utworzy listę rezerwową.
Lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu zostanie ustalona i ogłoszona przez komisję rekrutacyjną w formie pisemnej: na portalu szkolnym i tablicy informacyjnej przed sekretariatem szkoły w terminie do 2 dni roboczych po posiedzeniu komisji – najpóźniej do 3 marca 2017r.

Po ogłoszeniu wyników naboru w piątek - 3 marca 2017r. o godz. 14:05 w sali 321 na 3. piętrze odbędzie się spotkanie wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z koordynatorami projektu.

koordynatorzy projektu: Aleksandra Pilorz i Alina Birecka

(opublikowano: 22.02.2017)

logo cz pl eu

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU "AKTYWNY ABSOLWENT NOWOCZESNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ"

logo euroregion ścJak już wcześniej informowaliśmy do dnia 28 lutego br. trwała rekrutacja do projektu p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“ realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko we współpracy z Obchodní akademie z Czeskiego Cieszyna, a współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżet państwa.

Swój akces zgłosiło 20 uczniów z obecnych klas drugich i trzecich technikum, jednak nie wszyscy spełnili wymogi formalne. W związku z tym, że na liście podstawowej i rezerwowej są jeszcze wolne miejsca Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie – p. Lilianna Zemła w dniu dzisiejszym – 1 marca 2017r. - ogłosiła rozpoczęcie naboru uzupełniającego do w/w projektu.
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie obecnych klas drugich i trzecich Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie spełniający wymogi formalne i kryteria określone w Regulaminie rekrutacji uczestników i udziału w projekcie (pobierz: regulamin rekrutacji INTERREG - ZSEG Cieszyn).

Głównymi celami projektu są:
- poszerzenie kompetencji językowych poprzez naukę języka czeskiego,
- doskonalenie kompetencji zawodowych, międzykulturowych, osobistych i społecznych poprzez działania projektowe (spotkania robocze, polsko-czeskie warsztaty zawodowe, targi firm symulacyjnych i wycieczki naukowe do wybranych czeskich i polskich przedsiębiorstw),
- zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń z czeskim partnerem w celu dostosowania programów nauczania do potrzeb transgranicznego rynku pracy,
- poprawa mobilności przyszłych absolwentów na rynku pracy.

Zasady naboru uzupełniającego:
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie, składają do jutra - 2 marca 2017r. (czwartek) do godz. 14:00 w sekretariacie szkoły wypełniony FORMULARZ APLIKACYJNY wraz z pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych na udział w projekcie (pobierz: formularz aplikacyjny INTERREG - ZSEG Cieszyn) – dostępny również w sekretariacie szkoły, u koordynatora projektu – p. Aleksandry Pilorz (gabinet języków obcych - 320) oraz administratora projektu – p. Aliny Bireckiej (kierownik szkolenia praktycznego).

Lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu zostanie ustalona i ogłoszona przez komisję rekrutacyjną w formie pisemnej: na portalu szkolnym i tablicy informacyjnej przed sekretariatem szkoły po posiedzeniu komisji – do 3 marca 2017r.
Po ogłoszeniu wyników naboru w piątek - 3 marca 2017r. o godz. 14:05 w sali 321 na 3. piętrze odbędzie się spotkanie wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z koordynatorami projektu.

koordynatorzy projektu: Aleksandra Pilorz i Alina Birecka

(opublikowano: 01.03.2017)

logo cz pl eu

ZSEG W PROGRAMIE INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA!

logo euroregion śc31 stycznia 2017r. w Cieszynie na 2. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska zatwierdzono do dofinansowania mikroprojekt p.t.: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej“ (CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_010/0000619), który będzie realizowany przez naszą szkołę we współpracy z Obchodní akademie z Czeskiego Cieszyna (patrz: artykuł na stronie internetowej www.olza.pl).
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Celami projektu są:
- poszerzenie kompetencji językowych poprzez naukę języka czeskiego,
- doskonalenie kompetencji zawodowych, międzykulturowych, osobistych i społecznych poprzez działania projektowe (spotkania robocze, warsztaty zawodowe, targi firm symulacyjnych i wycieczki naukowe do wybranych przedsiębiorstw),
- zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń z czeskim partnerem w celu dostosowania programów nauczania do potrzeb transgranicznego rynku pracy,
- poprawa mobilności przyszłych absolwentów na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas drugich Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie kształcących się w zawodach: technik ekonomista i technik obsługi turystycznej, spełniających wymogi formalne i kryteria określone w Regulaminie rekrutacji uczestników i udziału w w/w projekcie.
O udział w projekcie mogą ubiegać się także uczniowie klas drugich i trzecich Technikum nr 2 naszego Zespołu Szkół kształcący się w dowolnym zawodzie, jednak ze względu na tematykę i termin realizacji w/w projektu ich aplikacje będą rozpatrywane w drugiej kolejności i w miarę wolnych miejsc.

Dodatkowe spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji i realizacji projektu odbędzie się w środę – 22.02.2017r. o godz. 11:15 w sali 95.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów!

koordynatorzy projektu: Aleksandra Pilorz i Alina Birecka

(opublikowano: 17.02.2017)

logo cz pl eu

Korzysta z serwisu

Odwiedza nas 107 gości oraz 0 użytkowników.

100-lecie ZSEG

Praktyki - Cordoba 2017

Robert Sowa w ZSEG

Jak zrobić drink bezalkoholowy na herbacie?

POLONEZ "Pan Tadeusz"

"Polsko-ukraiński most ponad granicami"

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com