godlo

 

ZSEG oferta 2020

 

Zapraszamy na Dzień otwary ZSEG w dniu 27.04.2020r.

ZSEG oferta 2020

 

ZSEG REKRUTACJA nabor elektr

REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 Podstawa prawna art. 154, ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Decyzja Ślęskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR 110.1.6 2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zawierającą decyzję nr OA-OR.110.1.24.2018. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020.

 1.      W roku szkolnym 2020/2021 zostaną utworzone klasy I w następujących zawodach:

-        Technikum nr 2:

      technik informatyk - 30 miejsc przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

      technik programista - 30 miejsc przedmioty rozszerzone: matematyka i informatyka

      technik ekonomista - 30 miejsc przedmioty rozszerzone: matematyka i geografia

      technik handlowiec - 15 miejsc przedmioty rozszerzone: język angielski

      technik reklamy - 30 miejsc przedmioty rozszerzone: język angielski
      technik żywienia i usług gastronomicznych - 30 miejsc 
przedmioty rozszerzone: chemia

      technik obsługi turystycznej - 30 miejsc przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski 

      technik usług kelnerskich - 15 miejsc  przedmioty rozszerzone: język angielski

      technik fotografii i multimediów - 30 miejsc nowość przedmioty rozszerzone: język angielski

 -        Branżowa Szkoła I stopnia nr 3:

      sprzedawca - 15 miejsc

      kucharz - 30 miejsc

      cukiernik - 15 miejsc

2.      O przyjęciu do klasy 1 decyduje suma punktów uzyskana przez Kandydata za:

a)    oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch zajęć edukacyjnych (zgodnie z pkt. 3 kryteriów rekrutacji), umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum,

b)    wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

c)    inne osiągnięcia, takie jak:

-       świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

-       uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty,

-        szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

-      stałe zaangażowanie w pracę społeczną, także na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w charakterze wolontariatu.

3.      Ustala się następujące wybrane zajęcia edukacyjne uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

a)     język obcy i do wyboru jeden z następujących przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka dla zawodu technik informatyk i technik programista,

b)  informatyka lub plastyka i do wyboru jeden z następujących przedmiotów język obcy, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia dla zawodu technik reklamy i technik fotografii i multimediów,

c)     język obcy i do wyboru jeden z następujących przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia dla zawodu technik ekonomista 

d)  dwa wybrane przedmioty z następujących: język obcy, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka dla pozostałych zawodów.

4.   W celu przeliczenia na punkty ocen uzyskanych przez Kandydata na świadectwie gimnazjalnym ustala się ich następujące wartości:

-        celujący                - 18 pkt.

-        bardzo dobry       - 17 pkt.

-        dobry                   - 14 pkt.

-        dostateczny          - 8 pkt.

-        dopuszczający      - 2 pkt.

5.    Absolwenci gimnazjów zwolnieni przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego otrzymują dodatkową liczbę punktów za oceny z języka polskiego i 3 wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

6.   W przypadku liczby uczniów poniżej ustalonego w punkcie 1. limitu miejsc, oddział może nie zostać utworzony.

7.   Nabór do szkoły prowadzony jest w formie elektronicznej.

8.   Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej do 29 lutego 2020r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć.

9.   Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

10. Wszelkie sprawy dotyczące warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a nie ujęte w niniejszym dokumencie, regulują zapisy rozdziału 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późń zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r.poz. 1942), ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia MEN z dnia 14.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

ZSEG REKRUTACJA nabor elektr

TERMINY REKRUTACJI

od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz.1500.

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz.1500

. termin uzupełnienia  wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

do 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia  godz.1500.

 • termin uzupełnienia wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 15 czerwca do 4 sierpnia 2020r. godz. 1500.

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

12 sierpnia 2020r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020r.

 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz.1500.

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

19 sierpnia 2020r. do godz. 1400.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • rekrutacja uzupełniająca

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

DRUKI WNIOSKÓW

Technikum

Szkoła Branżowa I stopnia

ZSEG REKRUTACJA nabor elektr

WYMAGANE DOKUMENTY

 

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

 

Dodatkowe terminy składania dokumentów

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

 • podanie o przyjęcie do klasy 1-szej (wydruk wniosku z naboru lub wniosek elekrtoniczny)
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów

- wielodzietność rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

objęcie kandydata pieczą zastępczą

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
 • potwierdzenie przez rodzica lub pełnoletniego kandydata woli przyjęcia do szkoły
 • złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • aktualne 2 zdjęcia
 • karta zdrowia
 • umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę (pracodawca musi posiadać kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne) (dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia zawód: sprzedawca, cukiernik)

 

Praktyki - Malaga 2019 cz.2

Spróbuj jak smakuje bezpieczeństwo

Praktyki - Malaga 2019

Praktyki - Cordoba 2017

Film o historii ZSEG

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com