godlo

 

ZSEG REKRUTACJA nabor elektr

TERMINY REKRUTACJI

od 18 maja do 18 czerwca 2018r.

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r.

 • termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 5 lipca 2018r.

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy).

6 lipca 2018r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

6 lipca 2018r.

 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 6 lipca do 12 lipca 2018r.

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

13 lipca 2018r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 13 lipca 2018r.

 • rekrutacja uzupełniająca

ZSEG oferta 2019

ZSEG REKRUTACJA nabor elektr

WYMAGANE DOKUMENTY - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 od 13 lipca do 17 lipca 2018r.

 • podanie o przyjęcie do klasy 1-szej (wydruk elektroniczny z naboru)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów

- wielodzietność rodziny kandydata

- niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

do 9 sierpnia 2018r.

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy).

10 sierpnia 2018r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10 sierpnia 2018r.

 • wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

do 13 sierpnia 2018r.

 • potwierdzenie przez rodzica lub pełnoletniego kandydata woli przyjęcia do szkoły
 • złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • aktualne 2 zdjęcia
 • karta zdrowia
 • umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę (pracodawca musi posiadać kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne) (dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia zawód: sprzedawca, cukiernik)

do 16 sierpnia 2018r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

ZSEG REKRUTACJA nabor elektr

REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późń zm.)
Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017r. poz. 60)
Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów.
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.2017 z dnia  kwietnia 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

 

1.      W roku szkolnym 2018/2019 zostaną utworzone klasy I w następujących zawodach:

-        Technikum nr 2:

      technik informatyk - 30 miejsc

      technik ekonomista - 30 miejsc

      technik handlowiec - 15 miejsc
      kelner - 15 miejsc

      technik żywienia i usług gastronomicznych - 30 miejsc

      technik organizacji reklamy - 30 miejsc

      technik obsługi turystycznej - 30 miejsc

-        Branżowa Szkoła I stopnia nr 3:

      sprzedawca

      kucharz

      cukiernik
(liczba miejsc uzależniona od liczby chętnych).

2.      O przyjęciu do klasy 1 decyduje suma punktów uzyskana przez Kandydata za:

a)    oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch zajęć edukacyjnych (zgodnie z pkt. 3 kryteriów rekrutacji), umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum,

b)    wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

c)    inne osiągnięcia, takie jak:

-       świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

-       uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty,

-        szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

-      stałe zaangażowanie w pracę społeczną, także na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w charakterze wolontariatu.

3.      Ustala się następujące wybrane zajęcia edukacyjne uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

a)     język obcy i do wyboru jeden z następujących przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka dla zawodu technik informatyk,

b)  informatyka lub plastyka i do wyboru jeden z następujących przedmiotów język obcy, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia dla zawodu technik organizacji reklamy,

c)     język obcy i do wyboru jeden z następujących przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia dla zawodu technik ekonomista,

d)  dwa wybrane przedmioty z następujących: język obcy, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka dla pozostałych zawodów.

4.   W celu przeliczenia na punkty ocen uzyskanych przez Kandydata na świadectwie gimnazjalnym ustala się ich następujące wartości:

-        celujący                - 18 pkt.

-        bardzo dobry       - 17 pkt.

-        dobry                   - 14 pkt.

-        dostateczny          - 8 pkt.

-        dopuszczający      - 2 pkt.

5.    Absolwenci gimnazjów zwolnieni przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego otrzymują dodatkową liczbę punktów za oceny z języka polskiego i 3 wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

6.   W przypadku liczby uczniów poniżej ustalonego w punkcie 1. limitu miejsc, oddział może nie zostać utworzony.

7.   Nabór do szkoły prowadzony jest w formie elektronicznej.

8.   Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej do 30 kwietnia 2018 r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć.

9.   Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

10. Wszelkie sprawy dotyczące warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a nie ujęte w niniejszym dokumencie, regulują zapisy rozdziału 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późń zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r.poz. 1942), ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia MEN z dnia 14.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

11. Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 maja do 18 czerwca 2018r.

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r.

 • termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 5 lipca 2018r.

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

6 lipca 2018r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  6 lipca 2018r.

 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenia zawodowego skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 6 lipca do 12 lipca 2018r.

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

13 lipca 2018r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

12. Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:

od 13 lipca do 17 lipca 2018r.

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 9 sierpnia 2018r.

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

10 sierpnia 2018r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 13 sierpnia 2018r.

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 16 sierpnia 2018r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

ZSEG REKRUTACJA nabor elektr

WYMAGANE DOKUMENTY

 od 18 maja do 18 czerwca 2018r.

 • podanie o przyjęcie do klasy 1-szej (wydruk elektroniczny z naboru)
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów

- wielodzietność rodziny kandydata

- niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

objęcie kandydata pieczą zastępczą

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r.

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

6 lipca 2018r.

 • wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 6 lipca do 12 lipca 2018r.

 • potwierdzenie przez rodzica lub pełnoletniego kandydata woli przyjęcia do szkoły
 • złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • aktualne 2 zdjęcia
 • karta zdrowia
 • umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę (pracodawca musi posiadać kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne) (dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia zawód: sprzedawca, cukiernik)

 

Zobacz także: Dokumenty - rekrutacja uzupełniająca

Praktyki - Cordoba 2017

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com